Search

Local to Global : Vision of Isan

Local to Global : Vision of Isan รวมพลังติดอาวุธให้ผู้ประกอบการอีสานไทย BLI ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเสวนาให้ผู้ประกอบการอีสานใช้ e-commerce platform บุกตลาดโลก


12 views0 comments