Search

OTOP Go Inter

ภาพการบรรยายคลาสออนไลน์ของ DITP เรื่อง "โอกาสทางธุรกิจผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติ" ซึ่งคุณกนกวรรณ สุขชัยศรี กรรมการผู้จัดการของบีแอลไอได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา


36 views0 comments